adminasit

asterisk cli

Asterisk CLI

Asterisk CLI رابط خط فرمان Asterisk با فرمان Shell زیر قابل دسترس است. اگر شما می‌خواهید بفهمید اشکال کار از ... ادامه مطلب