با تیم گروه فناوری اطلاعات آسمان آشنا شوید

اعضای تیم ما

مدیر عامل

دکتر محسن زاهدی

مدیر بازرگانی

محمد سلطانی

مدیر وبسایت

شیما محمدی

مدیر بازرگانی

محمد سلطانی

مدیر داخلی

سمیه شیخ پور

question